Privacy en Cookie statement

Privacyverklaring Numa
In deze privacyverklaring leggen wij u uit hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan. Wij hebben deze privacyverklaring zorgvuldig samengesteld om u zo volledig mogelijk te informeren. In deze privacyverklaring vindt u puntsgewijs toelichting op verschillende belangrijke onderwerpen. Aan het einde van deze privacyverklaring vindt u meer informatie over het gebruik van cookies op onze website.

Numa (Nederlandsche Uitvaartverzorging Maatschappij (Numa) N.V. is verantwoordelijk voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 31035302. Als u vragen hebt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u contact opnemen met Hans de Kluijver: hans.de.kluijver@numauitvaart.nl. Deze privacyverklaring is van toepassing op Uitvaartverzorging Klijmij, dat als handelsnaam onderdeel uitmaakt van Numa.

Hoe krijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij krijgen uw persoonsgegevens van u als u zelf uw persoonsgegevens aan ons verstrekt via de website, in telefoongesprekken of via formulieren die u naar ons toestuurt. Het kan ook dat u ons vraagt om bij u langs te komen voor een persoonlijk gesprek, ook in dat kader worden persoonsgegevens verstrekt. Wij werken samen met uitvaartverzekeraars. Als u aan hen heeft gevraagd om uw persoonsgegevens te verstrekken aan ons, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat wij uw uitvaart verzorgen, dan verkrijgen wij ook via hen uw persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
Als u klant wordt, of informatie aanvraagt dan verwerken wij persoonsgegevens van u. Ook verwerken wij uw persoonsgegevens als u onze website bezoekt of een nieuwsbrief aanvraagt. Wij verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens van u:

Gewone persoonsgegevens:

 • NAW en telefoonnummer
 • E-mail adres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Polis nummer uitvaartverzekeraar
 • Websurfgedrag op onze website (cookies)

Afgezien van de gegevens over uw websurfgedrag, hebben wij alle bovenstaande persoonsgegevens nodig om aan de wet te voldoen of om de overeenkomst met u te kunnen sluiten. Als u deze persoonsgegevens niet aan ons verstrekt, kunnen wij dus helaas geen overeenkomst met u sluiten.

Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoeren en beheren overeenkomst.
 • Marketing activiteiten.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting.
 • Statistisch onderzoek.

Als wij uw persoonsgegevens in de toekomst gaan gebruiken voor andere doeleinden dan die hier worden genoemd, dan zullen wij u hierover informeren.

Op grond van welke grondslagen verwerken wij uw persoonsgegevens?
In wet- en regelgeving zijn grondslagen geformuleerd voor het verwerken van persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens op grond van de volgende grondslagen:

 • Toestemming.
 • Voldoen aan wettelijke verplichting.
 • Noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang door een overheidsorgaan.
 • Noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verantwoordelijke.

Ons gerechtvaardigd belang is bijvoorbeeld het uitvoeren van marketing campagnes. In het geval van marketing acties, heeft u een absoluut recht van bezwaar. Dat betekent dat u altijd bij ons kunt aangeven dat u niet langer meer wilt dat wij uw persoonsgegevens gebruiken voor marketing acties. In andere gevallen waarin wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van ons gerechtvaardigd belang, heeft u een zogenaamd relatief recht van bezwaar. Dat betekent dat u bezwaar kunt maken, maar dat wij een belangenafweging zullen maken tussen uw belang om de persoonsgegevens niet te laten verwerken en ons belang om de persoonsgegevens te verwerken.

Wie ontvangen uw persoonsgegevens?
Wij verstrekken uw persoonsgegevens aan partijen die namens ons de persoonsgegevens verwerken. Deze partijen worden bewerkers genoemd. Met deze bewerkers sluiten wij een bewerkersovereenkomst om ervoor te zorgen dat zij ook voorzichtig met uw persoonsgegevens omgaan.

In enkele gevallen worden uw persoonsgegevens verwerkt in een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als voor dit land buiten de EER geen “adequaatsheidsbesluit” van de Europese Commissie bestaat, dan treffen wij extra waarborgen om de bescherming van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om te controleren of een land op de lijst van landen met een adequaatheidsbesluit van de Europese Commissie staat, kijkt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Als een land niet op deze lijst staat, dan treffen wij een van de volgende maatregelen:

 • we sluiten een aanvullende overeenkomst met de partij conform de standaardclausules zoals geformuleerd door de Europese Commissie. Voor meer informatie, kijkt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm
 • we controleren of een bedrijf op de Amerikaanse lijst staat met bedrijven die het “Privacy Shield” hebben geïmplementeerd. Voor meer informatie, kijkt u hier: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/eu-us-privacy-shield/index_en.htm

Soms verstrekken wij ook uw persoonsgegevens aan derde partijen die niet als bewerker worden beschouwd. Het gaat dan om de volgende categorieën derde partijen:

 • toezichthouder(s) en/of andere overheidsorganen die op grond van hun publieke taak persoonsgegevens verwerken.

Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan de periode waarvoor wij ze nodig hebben. Het kan voorkomen dat een langere bewaartermijn wordt gehanteerd omdat wij moeten voldoen aan wettelijke bewaartermijnen. Na verloop van de bewaartermijn worden uw persoonsgegevens vernietigd of opgeslagen in ons beveiligde archief. Dit archief wordt alleen door ons gebruikt voor statistische doeleinden. U heeft het recht om ons te verzoeken om uw persoonsgegevens (eerder) te verwijderen. Indien wij de persoonsgegevens die u wilt laten verwijderen nodig hebben om de overeenkomst met u uit te voeren, dan moeten wij de overeenkomst met u beëindigen als u een verzoek doet tot verwijdering van uw persoonsgegevens. Als u een verzoek doet tot verwijdering van persoonsgegevens die wij op grond van een wettelijke verplichting langer moeten bewaren, dan zullen wij uw verzoek weigeren. Onze bewaartermijnen zijn vastgelegd in een intern bewaartermijnenbeleid.

Wat zijn uw rechten?
Op grond van wet- en regelgeving heeft u een aantal specifieke rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Wij wijzen u er graag op welke rechten dit zijn. Een verzoek tot uitoefening van een van de rechten zoals genoemd in dit onderdeel, kunt u richten aan Hans de Kluijver:

Antwoordnummer 329
3740 VB Baarn
E-Mail: hans.de.kluijver@numauitvaart.nl

Inzage in uw persoonsgegevens
U heeft het recht om van ons uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens, en wanneer dit het geval is, om inzage te verkrijgen van die persoonsgegevens en van de volgende informatie:

 • de verwerkingsdoeleinden;
 • de betrokken categorieën van persoonsgegevens;
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers;
 • indien mogelijk, de bewaartermijn van de persoonsgegevens;
 • het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming en de achterliggende logica daarvan;
 • de passende waarborgen voor het doorgeven van de persoonsgegevens aan een land buiten de EER (indien hiervan sprake is).

U heeft recht op een kopie van de persoonsgegevens die worden verwerkt. Als u om extra kopieën verzoekt, dan brengen wij daarvoor administratieve kosten in rekening. Wanneer u uw verzoek elektronisch aan ons verzendt, dan zullen wij uw verzoek ook elektronisch beantwoorden.

Verwijdering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om binnen een redelijke termijn verwijdering van uw persoonsgegevens van ons te verzoeken, indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins worden verwerkt;
 • u trekt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • u maakt bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en wij hebben geen dwingende gerechtvaardigde gronden om de persoonsgegevens te (blijven) verwerken;
 • de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 • de persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan een wettelijke verplichting waar wij aan moeten voldoen.

Als wij de persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke verplichting, dan kunnen wij uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens weigeren. Ook kunnen wij uw persoonsgegevens archiveren om ze in de toekomst te gebruiken voor statistische doeleinden. Tot slot kunnen wij uw verzoek tot verwijdering van uw persoonsgegevens weigeren als wij uw persoonsgegevens nodig hebben voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Beperking van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om ons te verzoeken om de manier waarop wij uw persoonsgegevens verwerken te beperken, indien een van de volgende gevallen van toepassing is:

 • u bent van mening dat de persoonsgegevens onjuist zijn. Wij zullen dan de verwerking van uw persoonsgegevens beperken gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van uw persoonsgegevens te controleren;
 • uw persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt en u verzet zich ertegen dat de persoonsgegevens worden verwijderd en u verzoekt in plaats daarvan om beperking van de verwerking van persoonsgegevens;
 • wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig, maar u hebt ze wel nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 • u hebt bezwaar gemaakt tegen de verwerking en in afwachting van het antwoord op dit bezwaar verzoekt u om beperking van de verwerking van persoonsgegevens.

Verbetering van uw persoonsgegevens
U heeft het recht op verbetering van uw persoonsgegevens als deze onjuist zijn. U heeft het recht om uw persoonsgegevens te verbeteren en/of aan te vullen, bijvoorbeeld door aanvullende informatie te verstrekken.

Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens
U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben ontvangen in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm van ons te verkrijgen, zodat u die persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere verzekeraar indien u daartoe besluit.

Klacht indienen bij de toezichthouder
U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Dat is de Autoriteit Persoonsgegevens.

Intrekken van uw toestemming
U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in te trekken. Het kan wel zijn dat wij hierdoor genoodzaakt zijn om de overeenkomst met u op te zeggen. Dit is bijvoorbeeld het geval als wij persoonsgegevens nodig hebben voor de uitoefening van de overeenkomst. Wij zullen u daarvan op de hoogte stellen.

Geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens
U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit, waaraan voor u rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate treft. Hiermee wordt bedoeld dat wij geen belangrijke besluiten mogen nemen over u, op basis van uitkomsten van een geautomatiseerd systeem, bijvoorbeeld een softwareprogramma. Dit geldt niet als het besluit noodzakelijk is voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst tussen u en ons. Ook geldt het niet als het is toegestaan op grond van wetgeving of als u toestemming heeft gegeven voor de geautomatiseerde besluitvorming. Wij maken op dit moment geen gebruik van een geautomatiseerd systeem beslissingen over u te nemen. Als dit verandert dan zullen wij u hiervan op de hoogte stellen.

Cookies
De website van Numa maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat wij bij een bezoek aan onze website naar uw PC, laptop, tablet of mobiele telefoon sturen. Dat doen we om u steeds relevantere informatie te kunnen aanbieden en om statistieken bij te houden. Deze cookies zorgen er onder meer voor dat u op onze website niet steeds dezelfde informatie te zien krijgt of moet invoeren. Soms worden bij gebruik van cookies persoonsgegevens verwerkt.

Vrijwel alle browsers kunnen zo worden ingesteld dat cookies niet geaccepteerd worden of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt. De meeste websites – waaronder de onze – werken echter niet goed als u het gebruik van cookies uitschakelt. Wilt u cookies van specifieke partijen uitzetten, dan kan dat via www.youronlinechoices.com/nl/.
Op onze website www.numa.nl maken we gebruik aan verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden:

Cookie(s) Doel Opslagperiode
Functionele cookies Functionele cookies zorgen ervoor dat u onze website goed en gemakkelijk kunt gebruiken. Hiermee wordt de door u ingevoerde informatie tijdelijk bewaard zodat u deze bij bijvoorbeeld een premieberekening niet opnieuw hoeft in te vullen.  
Analytische cookies: Wij maken gebruik van analytische cookies om kennis op te doen over het gebruik van en de ervaring met de website.  
Marketing cookies: Wij gebruiken ook cookies voor marketing doeleinden. Zo kunnen wij u relevantere informatie geven en aanbiedingen doen als dit van toepassing is.  
Affiliate: Wij maken ook gebruik van affiliate marketing.